Ενότητα Α'

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Γενικά

Η παρούσα ιστοσελίδα www.bathroomplus.gr (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία Π. Σαπουντζή Α.Ε. που εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, στην διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 29, 15122 Μαρούσι (Αρ. ΓΕΜΗ: 004117201000, ΑΦΜ: 099938306) (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Εταιρεία»). Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του χρήστη ή επισκέπτη της Ιστοσελίδας με τους παρόντες όρους, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των επιμέρους σελίδων, των αρχείων, λειτουργιών, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, απεικονίσεων και λοιπών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας ή τμήμα ή τμήματα αυτής, οποτεδήποτε και άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρεία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης προκειμένου να μπορεί να ενημερώνεται σχετικά ο χρήστης ή επισκέπτης της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων χρήσης για τυχόν αλλαγές.

Δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας

Γενικά

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όπως για παράδειγμα είναι τα πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, συνεργατών, οίκων τους οποίους αντιπροσωπεύουμε και άλλων φορέων, η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικά, εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες και διακριτικά γνωρίσματα που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε άλλα πρόσωπα που είτε μνημονεύονται στην Ιστοσελίδα είτε έχουν χορηγήσει άδειες χρήσης στην Εταιρεία.

Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς να έχει ζητηθεί και ληφθεί η σχετική άδεια χρήσης από την Εταιρεία. Εξαίρεση αποτελεί το ενημερωτικό περιεχόμενο (πχ διαστασιολόγια προϊόντων - οδηγίες εγκατάστασης κ.λπ.) για το οποίο προβλέπεται δυνατότητα μεταφόρτωσης - "downloading" και αποθήκευσης ή/και προτροπή χρήσης τους. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί χρήσης του περιεχόμενου για ιδιωτική αποκλειστικά χρήση, απαγορευομένης της αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής και οποιασδήποτε χρήσης για εμπορικούς σκοπούς.

Ευθύνη επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται πάντοτε αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση της από τρίτους. Οι επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Ειδικότερα υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη, αθέμιτη ή καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση της Ιστοσελίδας και αναλαμβάνετε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην Εταιρεία ή σε τρίτους από παράνομη, κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.


ΦΑΡΔΥ

https://apps.elfsight.com

 
 

ΦΑΡΔΥ


Μοιραστείτε το:
Newsletter
Εγγραφή στοNEWSLETTER
Μάθετε πρώτοι τα νέα και τις ανακοινώσεις μας
FacebookYouTubeInstagram
Copyright © 2022 BathroomPlus.